Aktualności

Córki nieślubne urodzone przed 19 stycznia 1933 roku.

Chcieliśmy się ponownie odnieść do, skrytykowanego już wcześniej ( aktualność z grudnia 2019 roku) na naszej stronie www poglądu na temat obywatelstwa córek nieślubnych przed 1951 rokiem.

Krytykowany pogląd (wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie wyroku z dnia 2 lipca 2018 roku sygn.. akt IV Sa/Wa 1212/18 (niepublikowany) stwierdzał jakoby córki ślubne, które nabyły obywatelstwo obce z chwilą urodzenia traciły je z chwilą ukończenia 18 roku życia. Traciły bowiem wtedy ochronę ze strony swego ojca, obywatela polskiego.

Należy wskazać, że pogląd ten zasługuje na krytykę z jeszcze jednego punktu widzenia. Otóż zgodnie z interpretacją wyrażoną w Okólniku nr 18 Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca 1925 roku „Obywatelstwo osób urodzonych i naturalizowanych w USA”, każdy urodzony za granicą obywatel polski nabywał obywatelstwo polskie z chwilą urodzenia. Nawet jeżeli jednocześnie stawał się obywatelem innego państwa (ius soli). Interpretacja taka wynikała z prymatu prawa polskiego nad obcymi porządkami prawnymi w zakresie rozstrzygania kto jest obywatelem polskim a kto nie. Oznacza to, że również córki nieślubne urodzone nabywały obywatelstwo polskie, nawet jeżeli jednocześnie nabywały obywatelstwo obce.

Jak wiadomo jednak obywatelstwo dzieci nieślubnych nie zależało od obywatelstwa ojca rodziny, a więc osiągnięcie 18 roku życia nic nie zmieniałoby w statusie córki nieślubnej. Tym samym ich sytuacja byłaby lepsza niż córek ślubnych o których pisał WSA w wyroku z dnia 2 lipca 2018 roku. Ta bezpodstawne zróżnicowanie sytuacji córek ślubnych i nieślubnych oznacza, że interpretacja przedstawiona przez sąd prowadzi do nielogicznej wykładni przepisów i jako błędną należy ją odrzucić.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online