Aktualności

Legalizacja dokumentów w UW

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Czego ww. rozporządzenie dotyczy?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/1191) stosuje się od dnia 16 lutego 2019 r. W odniesieniu do określonych dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa członkowskiego, które to dokumenty muszą zostać przedłożone organom innego państwa członkowskiego, rozporządzenie przewiduje zwolnienie z legalizacji lub innej czynności oraz uproszczenie innych formalności.


LEGALIZACJA

Jakich dokumentów dotyczy?

Dokumentami urzędowymi są w myśli ww. rozporządzenia: dokumenty pochodzące od organu sądowego, dokumenty administracyjne, akty notarialne, urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym (np. stwierdzenie zarejestrowania dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie), urzędowe i notarialne poświadczenie podpisów, dokumenty sporządzone przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych.

Rozporządzenie ma zastosowanie do dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa członkowskiego zgodnie z jego prawem krajowym, których głównym celem jest stwierdzenie co najmniej jednego z następujących faktów:

 1. urodzenie (np. akt urodzenia);
 2. pozostawanie osoby przy życiu;
 3. zgon (np. akt zgonu);
 4. imię i nazwisko;
 5. małżeństwo, w tym zdolność do zawarcia małżeństwa oraz stan cywilny (np. akt małżeństwa);
 6. rozwód, separacja prawna lub unieważnienie małżeństwa (np. wyrok rozwodowy);
 7. zarejestrowany związek partnerski, w tym zdolność do zawarcia zarejestrowanego związku partnerskiego i status związany z zarejestrowanym związkiem partnerskim;
 8. rozwiązanie związku partnerskiego, separacja prawna lub unieważnienie zarejestrowanego związku partnerskiego;
 9. pochodzenie dziecka;
 10. przysposobienie;
 11. miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu;
 12. obywatelstwo;
 13. brak wpisu do rejestru karnego, pod warunkiem że dokumenty urzędowe dotyczące tego faktu są wydawane obywatelowi Unii przez organy państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.
 14. miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, jeżeli wyrażą wolę głosowania lub kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania.

Jakich dokumentów nie dotyczy?

Rozporządzenie nie ma zastosowania do dokumentów urzędowych wydawanych przez organy państwa trzeciego i poświadczonych kopii tych dokumentów sporządzonych przez organy państwa członkowskiego. Chodzi więc o te dokumenty, które nie zostały wydane przez organy państw członkowskich, nawet jeżeli organy te poświadczyły ich zgodność.


Jaki skutek ma to rozporządzenie?

Dokumenty urzędowe objęte niniejszym rozporządzeniem oraz ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zwalnia się z wszelkich form legalizacji i podobnej czynności.

Rozporządzenie nie wpływa na stosowanie konwencji międzynarodowych, których jedno państwo członkowskie lub większa ich liczba są stronami w momencie przyjęcia niniejszego rozporządzenia i które dotyczą kwestii objętych niniejszym rozporządzeniem, ale ma pierwszeństwo – w kwestiach, do których ma zastosowanie w zakresie w nim przewidzianym – przed innymi postanowieniami dwustronnych lub wielostronnych umów lub porozumień zawartych przez państwa członkowskie, w stosunkach między państwami członkowskim, które są ich stronami.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online