Aktualności

Zezwolenie na pobyt stały przy uznaniu za obywatela polskiego

Jedną z kilku dróg prowadzących do uzyskania obywatelstwa polskiego jest procedura uznania za obywatela polskiego. Zamysłem ustawodawcy, było utworzenie procedury pozwalającej na łatwiejsze uzyskanie obywatelstwa przez cudzoziemców, którzy faktycznie żyją i mieszkają w Polsce. Na dwie najbardziej kluczowe przesłanki do uznania za obywatela polskiego składa się wymóg potwierdzonej znajomości języka polskiego w stopniu B1 oraz udokumentowany, nieprzerwany pobyt na terytorium Polski.

Pobyt na terytorium Polski przy uznaniu za obywatela można zalegalizować poprzez kilka dokumentów, a jednym z nich jest zezwolenie na pobyt stały.

Wniosek o zezwolenie na pobyt stały składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP.

W przypadku osoby małoletniej wniosek składają, rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców i opiekunów. Jednakże, jeżeli wniosek dotyczy małoletniej, która ukończyła 6. rok życia, wymagana jest jego obecność przy składaniu wniosku.

Wniosek wypełniony czytelnie w języku polskim należy złożyć w 2 egzemplarzach (w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku). Dołączyć do niego należy:

  • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie dokumentowe o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
  • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce.
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).

Wniosek składa się we właściwym miejscowo urzędzie wojewódzkim.

Koszt wydania zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł. Opłatę wnosi się na wskazany przez urząd rachunek. W przypadku uzyskania decyzji negatywnej, opłata jest zwracana.

Natomiast w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji w sprawie, cudzoziemiec jest zobowiązany do wpłaty 100 zł za wystawienie Karty Pobytu.

Ewentualne braki w dokumentach należy uzupełniać zgodnie z treścią otrzymanych wezwań.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online