Aktualności

Dekret z dnia 22 października 1947 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska

Po zakończeniu II Wojny Światowej w związku ze zmianą granic państwowych Polska musiała dostosować swoje ustawodawstwo do nowej rzeczywistości. Jednym z obszarów wymagających nowych regulacji była kwestia statusu osób zamieszkujących przed wojną teren Wolnego Miasta Gdańska. Zgodnie z art. 105 Traktatu Wersalskiego, który powołał do życia twór państwowy, jakim było Wolne Miasto Gdańsk, mieszkańcy tego obszaru tracili obywatelstwo niemieckie i uzyskiwali prawo do obywatelstwa Wolnego Miasta. Jednocześnie art. 106 Traktatu przyznawał prawo dokonania wyboru między obywatelstwem gdańskim a niemieckim. Wybór obywatelstwa niemieckiego wiązał się z koniecznością przeprowadzki na teren Niemiec. Mimo to osoby pochodzenia polskiego stanowiły w Wolnym Mieście zdecydowaną mniejszość.

Po zakończeniu działań wojennych polski ustawodawca na mocy dekretu z dnia 22 października 1947 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska, przyznał mieszkańcom pochodzenia polskiego obywatelstwo polskie, o ile spełniali oni następujące warunki:

  • - przed dniem 1 września 1939 r. mieli na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska stałe miejsce zamieszkania
  • - udowodnili swą polską narodowość przed komisją weryfikacyjną (narodowościową) i uzyskali na tej podstawie stwierdzenie swej polskiej narodowości przez właściwą władzę administracji ogólnej I instancji
  • - złożyli deklarację wierności Narodowi i Państwu Polskiemu

Zgodnie z treścią art. 2 dekrety: „osoby, które nie poddały się weryfikacji przed komisją weryfikacyjną z przyczyn zasługujących na uwzględnienie, mogą ubiegać się o stwierdzenie narodowości polskiej przez władzę administracji ogólnej I instancji ostatniego ich miejsca zamieszkania”.

Art. 3 ustanawiał zasadę, iż procedury określonej w dekrecie nie przeprowadza się wobec osób, które przed datą w wejście w życie dekretu przeszły weryfikację narodowościową (analogiczną do tej z dekretu) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 1946 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych. Osoby takie mogły uzyskać obywatelstwo polskie na mocy tej ustawy, nawet jeśli zamieszkiwały na obszarze b. Wolnego Miasta Gdańska dopiero po dniu 31 sierpnia 1939 r.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online