Umowy międzynarodowe

Zapoznając się z przepisami należy pamiętać, że co do zasady o obywatelstwie rozstrzygają przepisy z daty urodzenia danej osoby:

Dz.U.58.32.143

KONWENCJA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie,
podpisana w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r.

(Dz. U. z dnia 7 czerwca 1958 r.)
W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 21 stycznia 1958 roku podpisana została w Warszawie Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie o następującym brzmieniu dosłownym:

KONWENCJA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o pdwójnym obywatelstwie

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, biorąc pod uwagę, że na terytorium Umawiających się Stron znajduje się pewna ilość osób, które każda ze Stron zgodnie ze swym ustawodawstwem uważa za swych obywateli,
oraz kierując się pragnieniem zlikwidowania ewentualnych wypadków podwójnego obywatelstwa na zasadzie dobrowolnego wyboru obywatelstwa przez osoby zainteresowane,
postanowiły zawrzeć niniejszą Konwencję i w tym celu wyznaczyły swych Pełnomocników: (pominięto), którzy po wymianie pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł 1

Osoby zamieszkujące na terytorium jednej z Umawiających się Stron, które według ustawodawstwa obu Umawiających się Stron są ich obywatelami, mogą na podstawie niniejszej Konwencji wybrać obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron.

Artykuł 2

Osoby objęte artykułem 1 niniejszej Konwencji, które zamieszkują na terytorium jednej z Umawiających się Stron i pragną wybrać obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony, składają pisemne oświadczenie w Ambasadzie lub Konsulacie tej drugiej Umawiającej się Strony. Oświadczenie składa się w dwóch egzemplarzach.
Oświadczenia o wyborze obywatelstwa mogą być składane w ciągu jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej Konwencji.

Artykuł 3

Oświadczenia o wyborze obywatelstwa składają osoby pełnoletnie. Pełnoletnimi w rozumieniu niniejszej Konwencji są osoby, które ukończyły 18 lat, lub też osoby w wieku poniżej 18 lat, o ile zawarły związek małżeński.

Artykuł 4

  1. Małoletnie dzieci będą posiadały obywatelstwo rodziców, o ile oboje rodzice zgodnie z niniejszą Konwencją będą posiadali jednakowe obywatelstwo.
  2. Jeżeli zgodnie z niniejszą Konwencją jedno z rodziców będzie posiadało obywatelstwo jednej Umawiającej się Strony, a drugie z rodziców obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony - obywatelstwo ich małoletnich dzieci, posiadających podwójne obywatelstwo, ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia rodziców, złożonego w trybie i terminie przewidzianym w artykule 2 niniejszej Konwencji. W przypadku braku zgody rodziców dzieci zachowują obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na terytorium której zamieszkują.
  3. Małoletnie dzieci, których jedno z rodziców zamieszkuje na terytorium jednej Umawiającej się Strony, a drugie z rodziców na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zachowują obywatelstwo tego z rodziców, który je wychowuje i utrzymuje, o ile rodzice nie postanowili inaczej.
  4. Małoletnie dzieci, posiadające podwójne obywatelstwo, których rodzice zmarli lub miejsce ich pobytu jest nieznane, zachowują obywatelstwo tej Umawiającej się Strony, na terytorium której zamieszkują w dniu upływu terminu przewidzianego w artykule 2 niniejszej Konwencji.
  5. Małoletnie dzieci, które ukończyły 14 lat, o ile pragną, aby wobec nich nie stosowano poprzednich postanowień niniejszego artykułu, mogą wybrać obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony, składając oświadczenie w trybie i terminie przewidzianym w artykule 2 niniejszej Konwencji.

Artykuł 5

Wybór obywatelstwa na podstawie niniejszej Konwencji powinien dokonywać się na zasadzie całkowitej dobrowolności.

Artykuł 6

Każda z Umawiających się Stron, nie później niż sześć miesięcy po upływie terminu przewidzianego w artykule 2 niniejszej Konwencji, będzie przekazywała drugiej Umawiającej się Stronie wykazy osób, które wybrały jej obywatelstwo zgodnie z niniejszą Konwencją, wraz z jednym egzemplarzem oświadczenia tych osób o wyborze obywatelstwa.

Artykuł 7

  1. Osoby objęte postanowieniami niniejszej Konwencji, które złożyły oświadczenie o wyborze obywatelstwa, uważane będą wyłącznie za obywateli tej Umawiającej się Strony, której obywatelstwo wybrały.
  2. Osoby, które w ciągu terminu przewidzianego w artykule 2 niniejszej Konwencji, nie złożą oświadczenia o wyborze obywatelstwa, będą uważane wyłącznie za obywateli tej Umawiającej się Strony, na terytorium której zamieszkują.

Artykuł 8

Osoby, które zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji wybiorą obywatelstwo drugiej Umawiającej się Strony, będą mogły pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania; do osób tych będą stosowane przepisy o cudzoziemcach.

Artykuł 9

Oświadczenia o wyborze obywatelstwa złożone na podstawie postanowień niniejszej Konwencji są zwolnione od wszelkich opłat.

Artykuł 10

Niniejsza Konwencja po jej wejściu w życie zostanie opublikowana w prasie periodycznej Umawiających się Stron.

Artykuł 11

Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Moskwie.
Niniejszą Konwencję sporządzono w Warszawie, dnia 21 stycznia 1958 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.
Na dowód czego wymienieni wyżej Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję i opatrzyli ją pieczęciami. Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.
Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dano w Warszawie, dnia 15 kwietnia 1958 roku.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online