Orzecznictwo

Służba wojskowa w obcej armii

Orzeczenia sądów:

 1. wyrok NTA z dnia 22 kwietnia 1928 r., L.Rej. 3771/25, OSP VII 502

  Pojęcie służby wojskowej należy interpretować zgodnie z obowiązującymi w danej chwili przepisami prawa polskiego.

 2. II OSK 1988/09 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wykładnia celowościowa i systemowa art. 11 pkt 2 ustawy z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego w powiązaniu z ustawą z 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym uprawnia do wniosku, iż utrata obywatelstwa polskiego następowała również w przypadku odbycia przymusowej służby w obcym wojsku, będącego konsekwencją dobrowolnego nabycia obywatelstwa obcego państwa.

 3. V SA/Wa 2218/10 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Osoby, które zostały wbrew swojej woli lub pod przymusem wpisane na niemiecką listę narodową nie traciły obywatelstwa polskiego.

 4. II OSK 609/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Dobrowolność przyjęcia przez ojca skarżącego obywatelstwa izraelskiego przesądza o dobrowolności wstąpienia do służby wojskowej w Izraelu.

 5. II OSK 812/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wstąpienie do każdego rodzaju służby wojskowej w państwie obcym, w tym do służby rezerwowej, na które obywatel polski nie otrzymał zgody właściwego organu, powodowało utratę z mocy prawa obywatelstwa polskiego.

 6. II OSK 746/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wstąpienie do każdego rodzaju służby wojskowej w państwie obcym, w tym do służby rezerwowej, na które obywatel polski nie otrzymał zgody właściwego organu, powodowało utratę z mocy prawa obywatelstwa polskiego.

 7. II OSK 1245/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Interpretacji pojęcia "służby wojskowej" w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy z 1920 r. o obywatelstwie państwa Polskiego należy dokonywać z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego regulujących powszechny obowiązek wojskowy (obowiązujących w dacie wstąpienia do służby wojskowej w państwie obcym), z tym jednakże zastrzeżeniem, że podleganie przez daną osobę obowiązkom wojskowym w państwie trzecim w formie nieznanej prawu polskiemu nie wyłącza możliwości stwierdzenia utraty przez nią obywatelstwa

 8. II OSK 1776/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  O ile w czasie pokoju służba w obcym wojsku zawsze powodowała utratę obywatelstwa polskiego i to bez względu na to, w jakim stosunku pozostawała Polska do państwa, którym obywatel polski wstąpił do służby wojskowej, o tyle np. w czasie ostatniej wojny należało uwzględnić wyjątkowość sytuacji.

 9. I OSK 1820/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Interpretacji pojęcia "służby wojskowej" w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego należy dokonywać z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego regulujących powszechny obowiązek wojskowy (obowiązujących w dacie wstąpienia do służby wojskowej w państwie obcym), z tym jednakże zastrzeżeniem, że podleganie przez daną osobę obowiązkom wojskowym w państwie trzecim w formie nieznanej prawu polskiemu nie wyłącza możliwości stwierdzenia utraty przez nią obywatelstwa.

 10. II OSK 1777/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Interpretacji pojęcia "służby wojskowej" w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego należy dokonywać z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego regulujących powszechny obowiązek wojskowy obowiązujących w dacie wstąpienia do służby wojskowej w państwie obcym, z tym jednakże zastrzeżeniem, że podleganie przez daną osobę obowiązkom wojskowym w państwie trzecim w formie nieznanej prawu polskiemu nie wyłącza możliwości stwierdzenia utraty przez nią obywatelstwa.

 11. II OSK 97/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Zaświadczenie z wojska Izraela trzeba mieć od pocz. okresu pobytu a nie za wybrany okres.

 12. II OSK 74/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Inwalida wojenny nie podlega już służbie wojskowej i przez to traci obywatelstwo polskie przy nabyciu obcego.

 13. II OSK 162/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Służba w Armii Czerwonej aż do 1946, nie powodowała utraty obywatelstwa,jeżeli nie ma podstaw do ustalenia, że Wnioskodawca mógł zaprzestać pełnienia służby wojskowej w armii radzieckiej.

 14. II OSK 2067/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Przymusowa służba w wojsku III Rzeszy w czasie II wojny światowej nie powodowała utraty obywatelstwa polskiego, jeżeli była przymusowa.

 15. II OSK 2542/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Rezerwa to też służba wojskowa – od 2007 roku zmiana linii orzeczniczej.

 16. II OSK 844/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Obowiązkowa służba rezerwowa w Wojsku Obrony Izraela skutkowała utratą obywatelstwa polskiego.

 17. II OSK 1385/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Służba w rezerwie w Izraelu to utrata obywatelstwa

 18. II OSK 1619/11, Ustalenie utraty obywatelstwa polskiego. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Ze względu na szczególną sytuację II wojny światowej można się zastanawiać czy odjęcie w styczniu 1948 r. przez niespełna 17 letniego Z. W. 3 letniej nauki w technicznej szkole armii brytyjskiej "A." w C., mogło spowodować w okresie do 18 stycznia 1951 r. utratę obywatelstwa polskiego.

 19. II OSK 1778/11 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012 r.

  Interpretacji pojęcia "służby wojskowej" w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, należy dokonywać z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego regulujących powszechny obowiązek wojskowy,obowiązujących w dacie wstąpienia do służby wojskowej w państwie obcym.

 20. II OSK 1178/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Tylko służba wojskowa z własnej woli (np. poprzez przyjęcie obcego obywatelstwa) powodowała utratę ob. polskiego po rządami ustawy z 1920 roku
  Rok od dnia wejścia w życie Konwencji z dnia 21 stycznia 1958 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie (Dz. U. Nr 32, poz. 143). minął 9 maja 1959 r.

 21. II OSK 2040/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Pod rządami ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. Nr 25, poz. 220, z późn. zm.), która obowiązywała do 29 maja 1950 po ukończeniu przez mężczyznę 60 roku życia nabycie obcego obywatelstwa powodowało utratę ob. polskiego.

 22. II OSK 1292/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Tylko właściwy organ mógł zwolnić z obowiązku odbycia służby wojskowej.

 23. II OSK 1417/13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Utrata obywatelstwa polskiego poprzez wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym - zakres pojęcia. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 24. IV SA/Wa 536/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Sąd uznał, że wprawdzie pod rządami ustawy z 1920 roku nabycie obywatelstwa obcego po zwolnieniu od służby wojskowej powodowało utratę obywatelstwa polskiego, ale zawsze trzeba dokładnie sprawdzić czy zwolnienie od służby wojskowej pochodziło od odpowiedniego organu.

 25. II OSK 2586/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Sąd potwierdził, że rezerwowa służba wojskowa w Izraelu powodowała utratę obywatelstwa polskiego pod rządami ustawy z 1920 roku.

 26. II OSK 2737/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  W poniższym orzeczeniu NSA stwierdził, że co do zasady zwolnienie ze służby wojskowej pod rządami ustawy z 1920 roku następowało zgodnie z określoną procedurą zakończoną wydaniem stosownego dokumentu, ale jeżeli ogól okoliczności wskazuje, że ktoś takie zwolnieni otrzymał to można odmówić poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego nawet jeżeli stosowny dokument nie zostanie odnaleziony.

 27. II OSK 2838/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Konsul RP w T.- jako organ właściwy w sprawach związanych z wykonaniem obowiązku wojskowego przez obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 28. II OSK 2052/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Pod rządami ustawy o obywatelstwie z 1920 roku i ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym ukończenie przez mężczyznę, który wcześniej nabył obywatelstwo obce, 60 roku życia, powodowało utratę obywatelstwa polskiego z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 29. II OSK 633/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Dwa zaświadczenia organów wojskowych, z których wynikało, iż ojciec skarżącego zgodnie z komputerowym oraz tradycyjnym wykazem nie został powołany do służby w Siłach Zbrojnych Izraela są niewystarczające gdyż nie dokumentują przebiegu służby wojskowej, rodzaju tejże służby, a także czasu jej trwania.

 30. II OSK 1700/09 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wstąpienie do każdego rodzaju służby wojskowej w państwie obcym, w tym do służby rezerwowej, na które obywatel polski nie otrzymał zgody właściwego organu, powodowało utratę z mocy prawa obywatelstwa polskiego.

 31. II OSK 1592/09 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Pojęcia sformułowane w przepisie art. 11 pkt 2 ustawy z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, w tym pojęcie "służby wojskowej" należy oceniać na podstawie przepisów polskich, a regulacje prawne innego państwa powinny być wzięte posiłkowo pod uwagę jedynie w sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie charakteru obowiązków nieznanych prawu polskiemu.

 32. II OSK 216/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wstąpienie do sił rezerwowych Izraelu powodowało utratę obywatelstwa.

 33. II OSK 1846/09 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wstąpienie do każdego rodzaju służby wojskowej w państwie obcym, w tym do służby rezerwowej, na które obywatel polski nie otrzymał zgody właściwego organu, powodowało utratę z mocy prawa obywatelstwa polskiego.

 34. IV SA/Wa 2533/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Zgoda władz wojskowych na wyjazd zagranicę nie była równoznaczna ze zwolnieniem z obowiązku odbycia służby wojskowej

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online