Aktualności

Wszystko o Apostille

Co to jest Apostille?

Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie, które umożliwia użycie tego dokumentu w innym państwie. Mówiąc wprost, apostille potwierdza oryginalność opatrzonego nią dokumentu i dzięki temu można posługiwać się nim za granicą. Dzięki apostille nie trzeba już legalizować dokumentu z innego państwa.

Jaki akt prawny normuje możliwość posługiwania się dokumentem z Apostille?

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze z dnia 5 października 1961 r.

Listę aktualnych państw-stron konwencji można zobaczyć tu: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Polska ratyfikowała konwencję 19 listopada 2004 r. Konwencja weszła w życie 14 sierpnia 2005 r.


UWAGA!

Apostille nie zawsze jest potrzebne, mimo że jest to dokument zagraniczny a państwa są stronami konwencji haskiej. Od czasu wejścia w życie konwencji, w międzynarodowym obiegu prawnym pojawiły się inne akty prawne, które w sposób bardziej szczegółowy normują kwestię posługiwania się dokumentami zagranicznymi.

Szczególne zasady obiegu dokumentów na obszarze Unii Europejskiej wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli przez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Rozporządzenie dotyczy dokumentów odnoszących się m.in. do: urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, imienia i nazwiska, małżeństwa (również zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, pochodzenia dziecka, przysposobienia, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, obywatelstwa czy braku wpisu w rejestrze karnym.

Niektóre państwa zniosły między sobą wymóg legalizacji czy opatrywania dokumentu apostille na podstawie innych umów międzynarodowych.

Należy podkreślić że, w państwach-stronach konwencji haskiej wciąż można posługiwać się dokumentami opatrzonymi apostille mimo obowiązywania w nich aktów międzynarodowych, które wprost dopuszczają posługiwanie się dokumentami bez takiej klauzuli.

Jak uzyskać Apostille?

Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu, przez właściwy organ państwa, które wydało dokument.

O wydanie apostille możemy ubiegać się osobiście lub przez osobę trzecią. Wtedy należy udać się do Referatu ds. legalizacji MSZ. O apostille można ubiegać się również korespondencyjnie.


Jakie dokumenty można poświadczyć apostille?

Są to m.in.: akty stanu cywilnego, tłumaczenia przysięgłe, dokumenty notarialne, dokumenty sądowe, dokumenty handlowe, dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe, dokumenty wydawane przez szkoły artystyczne, świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, dyplomy i zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty dot. kwalifikacji medycznych, odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze, dyplomy aktorskie i habilitacyjne wydawane przez PAN i instytuty naukowe, odpisy z CEIDG.

Powyższy spis jest spisem przykładowym. Apostille można również uzyskać na inne dokumenty urzędowe, o ile zawierają one pieczęć urzędu, podpis upoważnionego pracownika oraz jego pieczątkę imienną.

Ile kosztuje wydanie apostille?

Opłata za apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Przykładowy wniosek o wydanie apostille znajdziesz tu: https://www.gov.pl/attachment/dce36874-3969-4056-9cd7-4b1c93489b40

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online