Orzecznictwo

Małżeństwa, dzieci ślubne i nieślubne

Orzeczenia sądów:

 1. II OSK 37/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Utrata obywatelstwa dziecka nieślubnego nie jest zależna od obywatelstwa matki, ale może zostać utracone indywidualnie przez matkę

 2. II OSK 53/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Co do zasady przyjmuje się, że interes prawny w sprawie o stwierdzenie posiadania obywatelstwa ma osoba, której dotyczy wniosek. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął również, że taki interes mają zstępni osoby, której dotyczy wniosek, gdyż obywatelstwo dzieci wynika z reguły z obywatelstwa rodziców (wyrok NSA z 14 września 2006 r., II OSK 353/06, z 20 lutego 2008 r., II OSK 97/07, z 13 marca 2009 r., II OSK 732/08, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl).

 3. II OSK 2094/15, Nabycia obywatelstwa polskiego przez dziecko - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  W kontekście nabycia obywatelstwa polskiego przez dziecko, o tym czy miało ono "ślubne" pochodzenie w rozumieniu art. 5 ustawy z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego decydować powinno prawo polskie, jeżeli ojciec dziecka w dacie jego urodzenia posiadał polskie obywatelstwo (oprócz obywatelstwa państwa obcego).

 4. II OSK 695/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Od 1.01.1946 tylko śluby cywilne miały znaczenie.

 5. II OSK 3263/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Brak aktu małżeństwa rodziców skarżącej nie stoi na przeszkodzie dowodzenia, że rodzice skarżącej zawarli małżeństwo innymi dowodami niż akt małżeństwa, w szczególności orzeczeniem Okręgowego Sądu Rabinackiego w R.

 6. II OSK 1927/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  NSA powołał się na poglądy doktryny, że wyjątkowo stan cywilny może być dowodzony także za pomocą innych dowodów (J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego, Komentarz, Warszawa 1960, str. 203 i następne; System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1985 r., str. 80 i następne). Sąd uznał, że takim dowodem na zawarcie małżeństwa w X 1945, może być orzeczenie Okręgowego Sądu Rabinackiego z 2007 roku.

 7. II OSK 2733/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  NSA stwierdził, że jeżeli pod rządami ustawy z 1920 roku matka nieślubnego dziecka traciła obywatelstwo to nie dotyczyło to nieślubnego dziecka, które zachowywało obywatelstwo polskie.

 8. II OSK 2528/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Jak w akcie urodzenia jest napisane że rodzice byli małżeństwem to nie jest potrzebny dodatkowo ich akt małżeństwa.

 9. II OSK 189/12 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Jeżeli matka była deportowana do pracy przymusowej to dziecko urodzone w trakcie deportacji nabywało ob. polskie.

 10. II OSK 657/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Zróżnicowanie sytuacji dzieci ślubnych i nieślubnych jest zgodne z prawem unijnym i międzynarodowym

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online