Orzecznictwo

Nabycie obcego obywatelstwa

Orzeczenia sądów:

 1. II OSK 625/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Organ wskazał, że jest mu wiadome z urzędu, że prawo o obywatelstwie Państwa Izrael stanowiło, że każda osoba narodowości żydowskiej przebywająca do Izraela na pobyt stały, nabywała obywatelstwo izraelskie z chwilą przekroczenia granicy.

 2. II OSK 50/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Organ wskazał, że jest mu wiadome z urzędu, że prawo o obywatelstwie Państwa Izrael stanowiło, że każda osoba narodowości żydowskiej przebywająca do Izraela na pobyt stały, nabywała obywatelstwo izraelskie z chwilą przekroczenia granicy.

 3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2010 r. II OSK 1617/09

  W przypadku dobrowolnego nabycia obywatelstwa państwa obcego przez daną osobę należy uznać, że wyraża ona zgodę na wypełnianie obowiązku obrony tego państwa co powduje utratę obywatelstwa polskiego.

 4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2008 r. II OSK 689/07

  W artykule 11 ustawy o obywatelstwie Państwa Polskiego uregulowano dwie niezależne przesłanki utraty obywatelstwa polskiego. Pierwszą z nich było nabycie obywatelstwa obcego, z tym zastrzeżeniem, że osoby obowiązane do czynnej służby wojskowej mogły nabyć obywatelstwo obce jedynie po uzyskaniu zwolnienia od powszechnego obowiązku wojskowego, w przeciwnym razie nadal były uważane wobec Państwa Polskiego za obywateli. Drugą przesłanką było zaś przyjęcie urzędu publicznego lub wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym bez zgody właściwego wojewody. Czym innym zatem jest zwolnienie od powszechnego obowiązku wojskowego ustanowione jako warunek utraty obywatelstwa polskiego w związku z nabyciem obywatelstwa obcego (art. 11 pkt 1), a czym innym zgoda na wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym, o której mowa w art. 11 pkt 2 ustawy.

 5. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1929 r. K 235/29

  Samo dokonanie opcji na rzecz obcego obywatelstwa nie powoduje utraty obywatelstwa polskiego.

 6. II OSK 50/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Zaprzestanie podleganiu służbie wojskowej na skutek osiągniecia odpowiedniego wieku powodowało utratę obywatelstwa przez osoby, które wcześniej nabyły obywatelstwo polskie.

 7. II OSK 625/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Organ wskazał, że jest mu wiadome z urzędu, że prawo o obywatelstwie Państwa Izrael stanowiło, że każda osoba narodowości żydowskiej przebywająca do Izraela na pobyt stały, nabywała obywatelstwo izraelskie z chwilą przekroczenia granicy.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online