Orzecznictwo

Pojęcie strony postępowania

Orzeczenia sądów:

  1. II OSK 53/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

    Co do zasady przyjmuje się, że interes prawny w sprawie o stwierdzenie posiadania obywatelstwa ma osoba, której dotyczy wniosek. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął również, że taki interes mają zstępni osoby, której dotyczy wniosek, gdyż obywatelstwo dzieci wynika z reguły z obywatelstwa rodziców