Orzecznictwo

Dokumenty w sprawach obywatelstwa

Orzeczenia sądów:

 1. II OSK 719/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Organ musi informować o kierunku postępowania dowodowego, żeby nie zaskakiwać strony.

 2. II OSK 573/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Organ winien zwrócić się za pośrednictwem Konsulatu do odpowiednich władz brytyjskich, jak to czyni w innych sprawach tego rodzaju, co Sądowi wiadome jest z urzędu, o wyjaśnienie czy wnioskodawca nabył obywatelstwo brytyjskie i w jakiej dacie.

 3. II OSK 1231/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Sama karta z informacyjna Centralnego Komitetu Żydów Polskich o osobach ocalonych wypisana w komitecie ŻIH w Warszawie nie wystarczy jeżeli na karcie brak jest podpisu osoby składającej oświadczenie, jak i przyjmującego to oświadczenie urzędnika.

 4. II OSK 2598/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Trzeba samodzielnie zdobyć zaświadczenie z armii Izraela.

 5. II OSK 861/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Brak jednoznacznej identyfikacji osoby nie pozwala na potwierdzenie posiadania przez nią obywatelstwa polskiego

 6. IV SA/Wa 1912/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 roku przypomniał, że przedwojenne dowody osobiste były wydawane osobom zamieszkałym w danej gminie nawet jeśli nie były obywatelami polskimi i przez nie potwierdzały automatycznie posiadania obywatelstwa polskiego, chyba, że było w nich wpisane, że ktoś posiada obywatelstwo polski.

 7. II OSK 2385/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  NSA potwierdził, że w sytuacji gdy pod rządami ustawy z 1920 roku wydano komuś paszport polski z adnotacją, że jest ob. nieistniejącego Imperium Rosyjskiego powinno się go uważać za obywatela polskiego mimo takiej adnotacji.

 8. II OSK 2214/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Częścią polskiego porządku prawnego w zakresie obywatelstwa była w okresie od 20 maja 1966 r. do 20 maja 2001 r. Konwencja polsko-czechosłowacka z 1965 r., która jako dwustronna umowa międzynarodowa regulowała zasady utraty obywatelstwa polskiego w przypadku osób, które posiadały równocześnie obywatelstwo czechosłowackie.

 9. II SAB/Rz 116/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2014 r.

  Wymóg przedstawienia dokumentów potwierdzającej obywatelstwo (np poświadczona kserokopia paszportu)

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online