Orzecznictwo

Dokumenty w sprawach obywatelstwa

Orzeczenia sądów:

 1. II OSK 1800/17 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 28 marca 2018 r.

  Polskie organy administracji i sądy podchodzą z nieufnością do wyroków zagranicznych potwierdzających zawarcie małżeństwa zagranicą. Dlatego warto taki wyrok uznać w Polsce i uzyskać polski odpis aktu małżeństwa.

 2. II OSK 719/10 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Organ musi informować o kierunku postępowania dowodowego, żeby nie zaskakiwać strony.

 3. II OSK 573/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Organ winien zwrócić się za pośrednictwem Konsulatu do odpowiednich władz brytyjskich, jak to czyni w innych sprawach tego rodzaju, co Sądowi wiadome jest z urzędu, o wyjaśnienie czy wnioskodawca nabył obywatelstwo brytyjskie i w jakiej dacie.

 4. II OSK 1231/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Sama karta z informacyjna Centralnego Komitetu Żydów Polskich o osobach ocalonych wypisana w komitecie ŻIH w Warszawie nie wystarczy jeżeli na karcie brak jest podpisu osoby składającej oświadczenie, jak i przyjmującego to oświadczenie urzędnika.

 5. II OSK 2598/11 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Trzeba samodzielnie zdobyć zaświadczenie z armii Izraela.

 6. II OSK 861/13 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Brak jednoznacznej identyfikacji osoby nie pozwala na potwierdzenie posiadania przez nią obywatelstwa polskiego

 7. IV SA/Wa 1912/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 stycznia 2016 roku przypomniał, że przedwojenne dowody osobiste były wydawane osobom zamieszkałym w danej gminie nawet jeśli nie były obywatelami polskimi i przez nie potwierdzały automatycznie posiadania obywatelstwa polskiego, chyba, że było w nich wpisane, że ktoś posiada obywatelstwo polski.

 8. II OSK 2385/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  NSA potwierdził, że w sytuacji gdy pod rządami ustawy z 1920 roku wydano komuś paszport polski z adnotacją, że jest ob. nieistniejącego Imperium Rosyjskiego powinno się go uważać za obywatela polskiego mimo takiej adnotacji.

 9. II OSK 2214/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

  Częścią polskiego porządku prawnego w zakresie obywatelstwa była w okresie od 20 maja 1966 r. do 20 maja 2001 r. Konwencja polsko-czechosłowacka z 1965 r., która jako dwustronna umowa międzynarodowa regulowała zasady utraty obywatelstwa polskiego w przypadku osób, które posiadały równocześnie obywatelstwo czechosłowackie.

 10. II SAB/Rz 116/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 lutego 2014 r.

  Wymóg przedstawienia dokumentów potwierdzającej obywatelstwo (np poświadczona kserokopia paszportu)

 11. II OSK 1233/16 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2018 r.

  Sąd ma obowiązek poszukiwania aktów stanu cywilnego

 12. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2018 r. II OSK 1512/16

  Sąd czasem bardzo rygorystycznie podchodzą do wykazania okoliczności, że dana osoba była osiedlona w Polsce w 1920 roku a tym samym, że nabyła obywatelstwo polskie.

  W jednej ze spraw sąd stwierdził, że osiedlenia w Państwie Polskim nie dowodzi pismo z sierpnia 1924 r., z którego wynika z niego, że dziadek skarżącego kasacyjnie "pełnił służbę" w fabryce należącej do I. P. "w okresie czerech lat". Zakładając, że zawarte w piśmie tym informacje są wiarygodne można w oparciu o nie ustalić, że dziadek skarżącego kasacyjnie zamieszkiwał w Białymstoku od 24 sierpnia 1920 r. a tym samym nie spełniał wymogu osiedlenia się w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie polskim, to jest od dnia 31 stycznia 1920 r.

 13. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2010 r. II OSK 1143/09

  Nie jest rolą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dokonywanie interpretacji przepisów prawa izraelskiego dotyczących obywatelstwa. W aktach sprawy znajduje się zaświadczenie o nabyciu przez wnoszącego skargę kasacyjną obywatelstwa izraelskiego. W zaświadczeniu tym wskazana została data nabycia przez wnoszącego skargę kasacyjną tego obywatelstwa. Zaświadczenie to jest dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wiążące. Skarżący może podważać jego treść tylko przed organami państwa Izrael.

 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r. IV SA/Wa 2417/07

  Fakt posiadania obywatelstwa polskiego musi wynikać bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów. Dokumenty powinny pochodzić z okresu nabycia obywatelstwa lub z okresu wcześniejszego. Jak również powinny pochodzić od polskich organów. Inne dokumenty, czy też inne dowody, jak na przykład zeznania strony mogą jedynie być uzupełnieniem materiału dowodowego.

 15. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2008 r. IV SA/Wa 2395/07

  Brak zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej wydane przez Centrum Informatyki, Dział Kadr Sił Obrony Izraela może skutkować decyzją odmowną.

 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2007 r. IV SA/Wa 1365/07

  W sytuacji, gdy brak jest całych roczników ksiąg stanu cywilnego z 1900 roku i z 1929 roku, to możliwości dowodowe potwierdzenia faktu urodzenia, miejsca urodzenia, muszą ulec poszerzeniu o inne środku dowodowe świadczące o tych zdarzeniach, aniżeli sam dokument wydany na podstawie ksiąg stanu cywilnego.

 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2007 r. IV SA/Wa 1222/07

  Organ może żądać przedstawienia konkretnego zaświadczenia z zagranicy o służbie wojskowej bądź przedstawienia dowodów, że takiego zaświadczenia przedstawić nie sposób.

 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 listopada 2006 r. IV SA/Wa 1602/06

  W wyroku tym sąd uznał, że jeżeli organ może odmówić potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nie tylko, gdy zostanie wykazany brak takiego obywatelstwa lub jego utrata, ale również wtedy gdy uzna, że wnioskodawca przedstawi zbyt mało dowodów na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online