Orzecznictwo

Przyjęcia urzędu publicznego w państwie obcym

Orzeczenia sądów:

 1. Glosa do powołanego wyroku NTA z dnia 21 grudnia 1932 r

  Przyjęcie urzędu w państwie obcym powodowało utratę obywatelstwa polskiego nawet gdy nie było połączone z nabyciem obcego obywatlestwa.

 2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2010 r. II OSK 1119/09

  1. Kwestię, czy podjęcie przez ojca skarżącego pracy na poczcie w charakterze doręczyciela było "przyjęciem urzędu publicznego" należy oceniać w świetle przepisów prawa polskiego regulujących status pracowników poczty w Polsce w okresie, w którym ojciec skarżącego wykonywał tą pracę.

  2. W latach trzydziestych i czterdziestych XX w. w Polsce poczta była instytucją publiczną, wykonującą zadania państwa z zakresu łączności i doręczania korespondencji. Pracownicy poczty mieli status urzędników państwowych, ich stosunek służbowy nawiązywany był przez mianowanie (§ 9 rozporządzenia z 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"). W świetle prawa polskiego ówcześnie obowiązującego podjęcie pracy na poczcie wypełniało przesłankę "przyjęcia urzędu publicznego" w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego.

 3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2007 r. II OSK 1780/06

  Przez urząd publiczny należało rozumieć stanowisko w służbie publicznej państwowej, samorządowej i we wszystkich instytucjach publicznoprawnych. Tego rodzaju urzędy i instytucje obowiązane są zawsze działać w interesie danego państwa, który może być niezgodny, a nawet sprzeczny z interesem państwa polskiego. Nie budzi wątpliwości, że pełnienie służby w policji obcego państwa, jest z tym obowiązkiem sprzeczne.

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online