Obywatelstwo polskie

Obowiązki obywatela

Obywatelstwo polskie jest więzią prawną, łączącą jednostkę z Rzeczpospolitą Polską. Z posiadaniem obywatelstwa polskiego wiążą się liczne uprawnienia (na przykład prawa wyborcze do Sejmu, Senatu, organów jednostek samorządu terytorialnego – jednak należy podkreślić, że udział w wyborach nie jest dla nikogo obowiązkowy, jest to wyłącznie zagwarantowana prawnie możliwość wpływania na losy kraju). Co istotne, wraz z obywatelstwem polskim nabywa się też dające liczne profity obywatelstwo Unii Europejskiej.

Oprócz licznych uprawnień, z posiadaniem obywatelstwa polskiego łączą się także pewne obowiązki. Najczęściej skorelowane są jednak z jednoczesnym zamieszkaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

OBOWIĄZKI OBYWATELA POLSKIEGO
ZWIĄZANE Z ZAMIESZKANIEM LUB OSIĄGANIEM PRZYCHODU NA TERYTORIUM RP

 1. Obowiązek podatkowy – wynika z art. 84 Konstytucji RP, samo posiadanie obywatelstwa polskiego nie tworzy jednak samo przez się jego powstania. Należy podkreślić, iż aby podlegać obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP należy spełniać przynajmniej jeden z warunków, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  • - zamieszkiwać na terytorium Rzeczpospolitej (to jest przebywać na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiadać na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych) lub
  • - uzyskiwać dochód (przychód) na terytorium Rzeczypospolitej Polski
  W związku z powyższym, sam fakt posiadania obywatelstwa polskiego nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatków w Polsce.
 2. Obowiązek nauki do 18 roku życia – wynika z art. 70 Konstytucji RP, dotyczy jednak wyłącznie dzieci zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polski
 3. Obowiązek szczepień ochronnych - wynika z art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Należy jednak zaznaczyć, że ów obowiązek dotyczy osób zamieszkujących terytorium RP i fakt uzyskania polskiego obywatelstwa nie powoduje sam przez się nałożenia na jednostkę owego obowiązku

OBOWIĄZKI OBYWATELA POLSKIEGO
NIEZWIĄZANIE Z ZAMIESZKIWANIEM NA TERYTORIUM RP

 1. Obowiązek obrony ojczyzny – wynika z art. 85 ust. 1 Konstytucji RP. Należy jednak podkreślić, że w Polsce nie istnieje obowiązek służby wojskowej.
  Posiadanie polskiego obywatelstwa wiąże się jednakże z obowiązkiem uzyskania zgody polskich władz na podjęcie służby w wojsku innego państwa. Podjęcie takiej służby bez zgody właściwych organów jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu.
 2. Obowiązek przestrzegania polskiego prawa - należy przestrzegać prawa RP, za jego złamanie grożą sankcje karne określone między innymi w ustawie Kodeks Karny. Należy podkreślić, że Rzeczpospolita Polska jest krajem, w którym praworządność stoi na bardzo wysokim poziomie i w pełnym zakresie chronione są w niej prawa człowieka oraz uprawnienia takie jak prawo do sądu oraz zasada, że ukarać można jedynie za czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
 3. Obowiązek dbałości o środowisko – należy dokładać należytej staranności w tym zakresie – to jest odnosić się z szacunkiem i dbałością do otaczającego środowiska naturalnego. Zakres owego obowiązku precyzyjnie regulują poszczególne ustawy.
adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online