Obywatelstwo polskie

Uprawnienia wynikające z obywatelstwa UE

Obywatelstwo Unii Europejskiej jest specyficzną więzią prawną, która łączy każdą jednostkę posiadająca obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich z Unią Europejską. Obywatelstwo UW ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa Państwa Członkowskiego. Wraz z uzyskaniem obywatelstwa polskiego automatycznie nabywa się także obywatelstwo Unii Europejskiej.

Z posiadanie obywatelstwa UE łączą się natomiast liczne uprawnienia, które przysługują jednostce w każdym z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, obejmujących swym obszarem większość kontynentu europejskiego.

Prawa obywatela polskiego, a więc jednocześnie obywatela Unii Europejskiej to, między innymi:

 1. Swoboda przemieszczania się i osiedlania

  Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium innych Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w prawie unijnym.
  Obywatele UE chronieni są przed dyskryminacją ze względu na państwo pochodzenia. Co do zasady obowiązuje zasada traktowania narodowego – to jest obywateli innych Państw Członkowskich należy traktować tak, jak obywateli własnych, nie można ich dyskryminować. W zasadzie, jeśli posiada się środki utrzymania, można bez przeszkód oraz ograniczeń czasowych i uzyskiwania dodatkowych zezwoleń zamieszkiwać i podejmować zatrudnienie, a także uczyć się w dowolnym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej.
  W ramach strefy Schengen można też swobodnie przemieszczać się po terytorium większości Państw Członkowskich jedynie na podstawie polskiego dowodu osobistego oraz bez przechodzenia kontroli granicznej.

 2. Udział w życiu politycznym Unii Europejskiej

  Każdy obywatel Unii ma prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz władz lokalnych w Państwie Członkowskim, w którym zamieszkuje, na takich samych zasadach, jak jego obywatele.

 3. Ochrona konsularna i dyplomatyczna

  Każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, gdzie Państwo Członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych Państw Członkowskich Wspólnoty, na takich samych zasadach jak obywatele tego państwa. Pomoc jest udzielana jest między innymi w przypadku choroby czy też aresztowania.

 4. Prawo do refundowanego leczenia w razie nagłego zachorowania na terenie Unii Europejskiej

  Dostęp do tego typu świadczeń możliwy jest dzięki wyrobieniu karty ECUZ – stanowi ona dowód posiadania prawa do refundowanego leczenia w razie nagłego zachorowania na terytorium dowolnego z Państw Członkowskich. Wspomniana karta ułatwia na przykład w okresie wakacyjnym. Należy przy tym podkreślić, że opieka medyczna w krajach Unii Europejskiej realizowana jest na najwyższym światowym poziomie z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i innowacyjnych metod leczenia.

 5. Dostęp do nauki w najlepszych szkołach i uniwersytetach świata

  Posiadając obywatelstwo polskie uzyskuje się tym samym dostęp do edukacji na terenie każdego z Państw Członkowskich.
  Należy podkreślić, że poziom szkolnictwa w krajach europejskich jest bardzo wysoki. Uczniowie i studenci oprócz teorii, uczą się także praktycznego wykorzystania swoich umiejętności. W światowych rankingach nauczania państwa europejskie, w tym Polska, wiodą prym.
  Oprócz znakomitego poziomu nauczania, szkoły i uniwersytety są zaopatrzone w najlepsze urządzenia multimedialne i przyrządy naukowe. Są one cały czas modernizowane.
  Na europejskich uniwersytetach rozwinął się ponadto system ERASMUS - program realizujący finansowanie i organizację wyjazdów rocznych i semestralnych studentów na uniwersytety innych Państw Członkowskich. Jest to znakomita okazja do poznawania kultury i języków innych Państw Członkowskich UE.

 6. Możliwość uzyskania dofinansowania dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców

  Coraz częściej stosowane jest na terenie Państw Członkowskich wsparcie pozadotacyjne dla przedsiębiorców – występuje ono w formie kredytów, poręczeń i pożyczek. Wsparcie realizowane jest w szczególności na obszarach projektów badawczych i wdrażania innowacji, informatyzacji oraz rozwiązań ekologicznych. Może ono znacznie ułatwić założenie i początki funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa.
adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online