Emigranci

Polscy emigranci

Polski paszport

Polski paszport - jest dokumentem urzędowym, który daje prawo do przekraczania granicy i pobytu tamże. Paszport jest także dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie oraz tożsamość osoby, do której należy.

Paszport dla osoby dorosłej zachowuje ważność przez okres 10 lat od daty jego wydania.

WYROBIENIE POLSKIEGO PASZPORTU ZAGRANICĄ

Wniosek paszportowy składa się osobiście w polskim konsulacie lub wydziale konsularnym przy ambasadzie RP, w którym paszport będzie odbierany. Na wizytę w konsulacie najczęściej należy umówić się on – line lub telefonicznie. Wynika to z faktu, że paszport zawiera dane biometryczne (na przykład odciski palców), umieszczone w nim w formie elektronicznej - odciski palców zaś są pobierane w polskim konsulacie za pomocą specjalnego elektronicznego urządzenia. Paszport również należy odebrać osobiście w konsulacie lub wydziale konsularnym ambasady RP, w którym wniosek paszportowy był składany. Podczas odbioru następuje weryfikacja odcisków palców. Jeśli zachodzi szczególna sytuacja, wówczas na podstawie pisemnego podania wnioskodawcy, polski konsul może wyrazić zgodę naprzesłanie paszportu pocztą do wnioskodawcy.

Z uwagi na fakt, że druk paszportów odbywa się w Polsce, czas oczekiwania na wydanie owego dokumentu przez konsula wynosi około 6 tygodni. O dokładnym terminie odbioru informacje można uzyskać telefonicznie w konsulacie, w którym złożyło się wniosek paszportowy, a także na stronie internetowej:https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT

 1. Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie paszportu – WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ WKAŻDYM KONSUALACIE RP
 2. Jedna kolorowa fotografia – wymiary: 3,5 x 4,5 cm. Fotografia wykonana być powinna w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, na białym tle, mieć dobrą ostrość oraz wyraźnie pokazywać twarz i oczy wnioskodawcy z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak by twarz zajmowała 70-80% zdjęcia.
  Zdjęcie powinno przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami oraz z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Dla osób z problemami zdrowotnymi dopuszczalne są odstępstwa od wymogu otwartych oczu oraz zamkniętych ust. Jest także możliwość dołączenia zdjęcia przedstawiającej osobę:
  • - w okularach z ciemnymi szkłami - należy w takim wypadku przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • - z nakryciem głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - należy w takim wypadku przedłożyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dotychczas posiadany polski dokument paszportowy
  • - W przypadku osób nieposiadających paszportu lub takich, których paszport utracił już ważność - ważny polski dowód osobisty (jeżeli dana osoba ma obowiązek posiadania dowodu osobistego)
  • - W przypadkach uzasadnionych, jak choćby długotrwałego pozostawania bez dokumentów poświadczających polskie obywatelstwo- konsul ma prawo zażądać przedłożenia decyzji właściwego wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę
 4. Odpisy aktów stanu cywilnego:
  • - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (oryginał) - w przypadku wnioskowania o paszport po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
  • - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (oryginał), w przypadku ubiegania o dokument paszportowy przez osoby nieposiadające numeru PESEL.
 5. W przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 26 lat - zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki, stanowiące podstawę przyznania opłaty ulgowej.
 6. Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL. O nadanie numeru PESEL występuje konsul.

UWAGI DODATKOWE:

Akty urodzenia i małżeństwa wydane za granicą przed rozpoczęciem procedury paszportowej należy umiejscowić we właściwym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski. Umiejscowienia polskich aktów stanu cywilnego można dokonać za pośrednictwem naszej Kancelarii.

We wniosku o wydanie paszportu należy wpisać 11-cyfrowy numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). O nadanie owego numeru obywatelom polskim, którzy zamieszkują za granicą, a chcą ubiegać się o paszport - występuje konsul. Aby wnioskować o numer PESEL należy złożyć odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia (i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - bez względu na to, czy osoba zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa)

OPŁATA ZA WYDANIE PASZPORTU

Opłaty konsularne pobierane są w wysokości określonej w rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 522) Opłatę konsularną wnosi się przed wykonaniem czynności.

Dokładna wysokość opłat konsularnych określona jest w taryfie, stanowiącej załącznik do w/w rozporządzenia. W pozycjach od 1.01 do 1.08 wspomnianej taryfy opłat konsularnych są wskazane opłaty za poszczególne czynności paszportowe. Opłaty konsularne pobiera się w walucie państwa przyjmującego wniosek paszportowy.

Zgodnie z taryfą opłat konsularnych, opłata za wydanie paszportu wynosi:

 • 110 euro dla osoby dorosłej
 • 70 euro za wydanie paszportu dla dziecka do 13 roku życia

Opłaty konsularne za wydanie paszportu ulegają zmiejszeniu o 50% w przypadku wydania paszportu:

 • 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • 2. osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych (opłaty nie pobiera się, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji);
 • 3. kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
 • 4. osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom do ukończenia 26 roku życia.

Należy pamiętać, że jeśli zachodzi zbieg tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu - przysługuje tylko jedna ulga.

Osoba, pragnąca skorzystać z ulgi w opłacie konsularnej powinna przedstawić konsulowi dokument, który potwierdzają uprawnienie do skorzystania z ulgi. (na przykład orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymację szkolną, legitymację studencką).

Opłaty konsularne ulegają obniżeniu, jeśli nowy paszport jest wydawany przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu w związku:

 • 1. ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu (imienia/imion, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL);
 • 2. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy. Wysokość opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa powyżej, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat;
 • 3. ze zmianą wyglądu posiadacza paszportu, która może utrudnić ustalenie jego tożsamości.

Opłat konsularnych za wydanie paszportu nie pobiera się od osób, które:

 1. złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 2. w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat.

WYROBIENIE PASZPORTU W POLSCE

Aby wyrobić paszport w Polsce należy udać się do jednego z punktów paszportowych, w celu złożenia wniosku o paszport osobiście. Adresy punktów paszportowych można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Lista dokumentów potrzebnych do wyrobienia paszportu jest taka sama jak w przypadku wnioskowania o paszport zagranicą, w konsulacie.

Należy pamiętać, że w przypadku braku numeru PESEL należy najpierw wystąpić o jego nadanie lub udać się do jednego z punktów paszportowych, w których jest możliwość złożenia wniosku bez posiadania numeru PESEL, na przykład w Warszawie taki punkt znajduje się pod adresem: ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, wejście C.

Opłata za wydanie paszportu wynosi 140 złotych

Do 50 % zniżki uprawniona jest osoba, która jest:

 • • uczniem albo studentem,
 • • emerytem,
 • • rencistą,
 • • osobą niepełnosprawną,
 • • utrzymywane przez małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,
 • • przebywają w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • • otrzymują zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • • kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
 • • rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i maogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Do 75 % zniżki uprawniona jest osoba, która:

 • • ma mniej niż 26 lat, uczy się (na przykład studiuje) i jest dzieckiem z rodziny wielodzietnej (ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • • jest dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (ma ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Z opłaty jest zwolniona osoba, która:

 • • ma ponad 70 lat,
 • • przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jej długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • • dostaje zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z jej długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • • jej paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • • jest żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa - nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.
adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online