Orzecznictwo

Przyjęcia urzędu publicznego w państwie obcym

Przyjęcie urzędu w państwie obcym powodowało utratę obywatelstwa polskiego nawet gdy nie było połączone z nabyciem obcego obywatelstwa.

Glosa do powołanego wyroku NTA z dnia 21 grudnia 1932 r.

Wskazać należy, iż przesłanki utraty obywatelstwa polskiego określone w art. 11 pkt 1 oraz w art. 11 pkt 2 ustawy są odrębnymi i niezależnymi przesłankami od siebie. Na ich odrębność wskazał już Najwyższy Trybunał Administracyjny w wyroku z dnia 21 grudnia 1932 r. (l. rej. 5207/31, Zbiór wyroków NTA 1932, Nr 591 A, OPA 1934, tom I, poz. 551), którym stwierdził: "Ustawodawca uznał, bowiem w art. 11 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r., obok przyjęcia urzędu publicznego względnie wstąpienia do służby wojskowej w państwie obcym, także nabycie obywatelstwa obcego za tytuł do utraty obywatelstwa polskiego. Ponieważ tytuły te są odrębne - od siebie niezależne - uznać należy, że ustawodawca, postanawiając, iż przez przyjęcie urzędu publicznego w państwie obcym traci się obywatelstwo polskie, ma właśnie na myśli przyjęcie urzędu w państwie obcym, niekoniecznie pociągające za sobą nabycie obywatelstwa obcego

glosa

W glosie do powołanego wyroku NTA z dnia 21 grudnia 1932 r. S. Rundstein trafnie wskazał: "gdy w myśl art. 89 Konstytucji z dnia 1(...) marca 1921 r. pierwszym obowiązkiem obywatela jest wierność dla Rzeczypospolitej, służba państwowa cudzoziemska, ustalająca już z natury rzeczy stosunek zależności i posłuszeństwa dla władzy obcej, znalazłaby się w oczywistej kolizji z tym najistotniejszym " nastawieniem psychicznym ", które jest zasadniczą przesłanką stosunku obywatela do własnego państwa"

W glosie do wyroku NTA z 21 grudnia 1932 r., I rej. 5207/31, S. Rundstein zauważył, że Trybunał, interpretując pojęcie " przejęcie urzędu publicznego w państwie obcym" nie wyjaśnił, czy ta kwalifikacja odpowiada przepisom prawa polskiego, czy też zgodna jest z właściwymi przepisami państwa obcego. W sytuacji, "gdy chodzi o uznanie istnienia względnie nieistnienia przynależności państwowej polskiej", autor glosy za rozstrzygającą przyjął kwalifikację prawa polskiego. Jego zdaniem, nawet gdyby " według przepisów cudzoziemskich dany rodzaj służby dla państwa nie dał się podciągnąć pod pojęcie służby państwowej władze polskie takim sprawdzianem nie były związane. Rozstrzyga tedy w sprawach o obywatelstwo kwalifikacja legis fori, co zresztą jest zgodne z poglądem doktryny i praktyki francuskiej, która niejednokrotnie kwestie utraty przynależności państwowej wskutek przyjęcia urzędu publicznego w tym duchu rozstrzygała".

adwokat - sprawy imigracyjne

Kancelaria Adwokacka, Adwokat Piotr Stączek specjalizuje się w prawie imigracyjnym.

adres kancelarii:
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 11, piętro 3

telefon

tel: 22 499 33 22
faks: 22 448 09 97

Pomoc online